loader image
ข้ามไปยังเนื้อหา

“หากย้อนกลับไปได้ เราจะ…”

หนึ่งในประโยคที่เรามักจะพูด หรือคิดจะพูด ในทุก ๆ ครั้งที่ช่วงเวลาความเป็น “ผู้ใหญ่” ของเราสั่นคลอน

และถ้าย้อนกลับไปได้ เราจะทำอย่างไร ?

หากผู้ใหญ่ในวันนั้น มอง "ความฝัน" ของเราไม่ตรงกับ ความหวัง ของเขา

วัยเด็ก วันเด็ก

กับ

"ความหวัง"

ที่ผู้ใหญ่อยากให้เป็น

ส่องรูปแบบ “ความหวัง” ที่ซ่อนอยู่ 👇

ปฏิเสธไม่ได้ว่า ส่วนหนึ่งของ “ความหวัง” ที่ผู้ใหญ่ส่งต่อให้กับเหล่าเด็ก ๆ นั้น ครั้งหนึ่งเคยเป็น “ความฝัน” เมื่อครั้งพวกเขายังเป็นเด็ก และในห้วงเวลานั้น พวกเขาไม่สามารถทำให้เป็นจริงได้

เช่นเดียวกับการส่งต่อ “ความหวัง” ผ่านสิ่งที่เรียกว่า “คำขวัญ” อันเป็นความหวังที่ยิ่งใหญ่ในระดับชาติ โดยที่เด็ก ๆ เหล่านี้ ไม่ได้รู้ตัวว่าพวกเขากำลังถูกตีกรอบภาพคุณลักษณะของการเป็น

“เด็กที่ดีของชาติ”

เพื่อตอบโจทย์ “ความฝัน” ที่ “ผู้ใหญ่ในประเทศ” อยากเห็นและต้องการให้เป็น

คำขวัญวันเด็ก ≠ ความฝันวัยเด็ก

วันเสาร์ที่ 2 ของเดือนมกราคม ถูกกำหนดให้เป็น วันเด็กแห่งชาติ

ซึ่งมีธรรมเนียมปฏิบัติกันมาทุกปี กับการมอบสิ่งที่เรียกว่า “คำขวัญวันเด็ก” จากนายกรัฐมนตรี ที่อาจเรียกได้ว่า นั่นคือ “ความหวังของชาติ” ที่อยากให้ “เด็กไทยต้อง…” เป็นเช่นนั้นตามแต่ละยุคสมัย

คำขวัญวันเด็ก เริ่มต้นครั้งแรกเมื่อปี 2499 และดำเนินเรื่อยมามากกว่า 60 ปี

คำขวัญ
0
นายกรัฐมนตรี
0

ยังจำได้ไหม “คำขวัญวันเด็ก” ปีแรกคืออะไร ?

ทดสอบความจำ ! พลิกแผ่นป้ายที่คุณคิดว่านั่นคือคำตอบ 👇

เด็กดีเป็นศรีแก่ชาติ เด็กฉลาดชาติเจริญ

ผิดจ้า

จงบำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อผู้อื่นและส่วนรวม

ถูกต้อง

ไม่ว่าคุณจะจำ “คำขวัญวันเด็ก” ปีแรกได้หรือไม่ได้ วันนี้เราจะพาคุณย้อนกลับไปดู “คำขวัญวันเด็ก” ตั้งแต่ปีแรก

แล้วมองสิ่งที่เรียกว่า “ความหวัง” ที่เด็กแต่ละยุคสมัยถูกกำหนดให้เป็น !

สีตาม Generation ของนายกฯ Lost Generation Greatest Generation Silent Generation Baby Boomer Generation X

จอมพลแปลก พิบูลสงคราม
"จงบำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อผู้อื่นและส่วนรวม"
จอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์
"ขอให้เด็กสมัยปฏิวัติของข้าพเจ้า จงเป็นเด็กที่รักความก้าวหน้า"
จอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์
"ขอให้เด็กสมัยปฏิวัติของข้าพเจ้า จงเป็นเด็กที่รักความสะอาด"
จอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์
"ขอให้เด็กสมัยปฏิวัติของข้าพเจ้า จงเป็นเด็กที่อยู่ในระเบียบวินัย"
จอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์
"ขอให้เด็กสมัยปฏิวัติของข้าพเจ้า จงเป็นเด็กที่ประหยัด"
จอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์
"ขอให้เด็กสมัยปฏิวัติของข้าพเจ้า จงเป็นเด็กที่มีความขยันหมั่นเพียรมากที่สุด"
จอมพลถนอม กิตติขจร
"เด็กจะเจริญต้องรักเรียนเพียรทำดี"
จอมพลถนอม กิตติขจร
"เด็กที่ดีต้องมีสัมมาคารวะ มานะ บากบั่น สมานสามัคคี"
จอมพลถนอม กิตติขจร
"อนาคตของชาติจะสุกใส หากเด็กไทยแข็งแรง เรียนดี มีความประพฤติเรียบร้อย"
จอมพลถนอม กิตติขจร
"ความเจริญและความมั่นคงของชาติไทยในอนาคต ขึ้นอยู่กับเด็กที่มีวินัย มีความเฉลียวฉลาด รักชาติยิ่ง"
จอมพลถนอม กิตติขจร
"รู้เรียน รู้เล่น รู้สามัคคี เป็นความดีที่เด็กพึงจำ"
จอมพลถนอม กิตติขจร
"เด็กประพฤติดีและศึกษาดี ทำให้มีอนาคตแจ่มใส"
จอมพลถนอม กิตติขจร
"ยามเด็กจงหมั่นเรียนเพียรกระทำดี เติบใหญ่จะได้มีความสุขความเจริญ"
จอมพลถนอม กิตติขจร
"เยาวชนฝึกตนดี มีความสามารถ"
จอมพลถนอม กิตติขจร
"เด็กดีเป็นศรีแก่ชาติ เด็กฉลาดชาติเจริญ"
สัญญา ธรรมศักดิ์
"สามัคคีคือพลัง"
สัญญา ธรรมศักดิ์
"เด็กดีคือทายาทของชาติไทย ต้องร่วมใจร่วมพลังสร้างความสามัคคี"
ม.ร.ว.คึกฤทธิ์ ปราโมช
"เด็กที่ต้องการเห็นอนาคตของชาติรุ่งเรือง จะต้องทำตัวให้ดีมีวินัยเสียแต่บัดนี้"
ธานินทร์ กรัยวิเชียร
"รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ เป็นคุณสมบัติของเยาวชนไทย"
พล.อ. เกรียงศักดิ์ ชมะนันทน์
"เด็กดีเป็นศรีแก่ชาติ เด็กฉลาดชาติมั่นคง"
พล.อ. เกรียงศักดิ์ ชมะนันทน์
"เด็กไทยคือหัวใจของชาติ"
พล.อ. เกรียงศักดิ์ ชมะนันทน์
"อดทน ขยัน ประหยัด เป็นคุณสมบัติของเด็กไทย"
พล.อ. เปรม ติณสูลานนท์
"เด็กไทยมีวินัย ใจสัตย์ซื่อ รู้ประหยัด เคร่งครัดคุณธรรม"
พล.อ. เปรม ติณสูลานนท์
"ขยันศึกษา ใฝ่หาความรู้ เชิดชูชาติ ศาสน์ กษัตริย์ เป็นคุณสมบัติของเด็กไทย"
พล.อ. เปรม ติณสูลานนท์
"รู้หน้าที่ ขยัน ซื่อสัตย์ ประหยัด มีวินัย คุณธรรม"
พล.อ. เปรม ติณสูลานนท์
"รักวัฒนธรรมไทย"
พล.อ. เปรม ติณสูลานนท์
"สามัคคี นิยมไทย มีวินัย ใฝ่คุณธรรม"
พล.อ. เปรม ติณสูลานนท์
"นิยมไทย มีวินัย ใช้ประหยัด ใจสัตย์ซื่อ ถือคุณธรรม"
พล.อ. ชาติชาย ชุณหะวัณ
"รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ใจสัตย์ซื่อ ถือคุณธรรม"
พล.อ. ชาติชาย ชุณหะวัณ
"รู้หน้าที่ มีวินัย ใฝ่คุณธรรม นำชาติพัฒนา"
อานันท์ ปันยารชุน
"สามัคคี มีวินัย ใฝ่ศึกษา จรรยางาม"
ชวน หลีกภัย
"ยึดมั่นประชาธิปไตย ร่วมใจพัฒนา รักษาสิ่งแวดล้อม"
ชวน หลีกภัย
"สืบสานวัฒนธรรมไทย ร่วมใจพัฒนา รักษาสิ่งแวดล้อม"
บรรหาร ศิลปอาชา
"มุ่งหาความรู้ เชิดชูความเป็นไทย หลีกไกลยาเสพติด"
พล.อ. ชวลิต ยงใจยุทธ
"รู้คุณค่าวัฒนธรรมไทย ตั้งใจใฝ่ศึกษา ไม่พึ่งพายาเสพติด"
ชวน หลีกภัย
"ขยัน ประหยัด ซื่อสัตย์ มีวินัย"
ชวน หลีกภัย
"มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ คู่คุณธรรม นำประชาธิปไตย"
ทักษิณ ชินวัตร
"เรียนให้สนุก เล่นให้มีความรู้ สู่อนาคตที่สดใส"
ทักษิณ ชินวัตร
"เรียนรู้ตลอดชีวิต คิดอย่างสร้างสรรค์ ก้าวทันเทคโนโลยี"
ทักษิณ ชินวัตร
"รักชาติ รักพ่อแม่ รักเรียน รักสิ่งดี ๆ อนาคตดีแน่นอน"
ทักษิณ ชินวัตร
"เด็กรุ่นใหม่ ต้องขยันอ่าน ขยันเรียน กล้าคิด กล้าพูด"
ทักษิณ ชินวัตร
"อยากฉลาด ต้องขยันอ่าน ขยันคิด"
พล.อ. สุรยุทธ์ จุลานนท์
"มีคุณธรรมนำใจ ใช้ชีวิตพอเพียง หลีกเลี่ยงอบายมุข"
พล.อ. สุรยุทธ์ จุลานนท์
"สามัคคี มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ เชิดชูคุณธรรม"
อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ
"ฉลาดคิด จิตบริสุทธิ์ จุดประกายฝัน ผูกพันรักสามัคคี"
อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ
"คิดสร้างสรรค์ ขยันใฝ่รู้ เชิดชูคุณธรรม"
อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ
"รอบคอบ รู้คิด มีจิตสาธารณะ"
ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
"สามัคคี มีความรู้ คู่ปัญญา คงรักษาความเป็นไทย ใส่ใจเทคโนโลยี"
ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
"รักษาวินัย ใฝ่เรียนรู้ เพิ่มพูนปัญญา นำพาไทยสู่อาเซียน"
ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
"กตัญญู รู้หน้าที่ เป็นเด็กดี มีวินัย สร้างไทยให้มั่นคง"
พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา
"ความรู้ คู่คุณธรรม นำสู่อนาคต"
พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา
"เด็กดี หมั่นเพียร เรียนรู้ สู่อนาคต"
พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา
"เด็กไทย ใส่ใจศึกษา พาชาติมั่นคง"
พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา
"รู้คิด รู้เท่าทัน สร้างสรรค์เทคโนโลยี"
พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา
"เด็ก เยาวชน จิตอาสา ร่วมพัฒนาชาติ"
พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา
"เด็กไทยยุคใหม่ รู้รักสามัคคี รู้หน้าที่พลเมืองไทย"
พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา
"เด็กไทยวิถีใหม่ รวมไทยสร้างชาติ ด้วยภักดีมีคุณธรรม"
พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา
"รู้คิด รอบคอบ รับผิดชอบต่อสังคม"
พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา
"รู้หน้าที่ มีวินัย ใฝ่ความดี"
เศรษฐา ทวีสิน
"มองโลกกว้าง คิดสร้างสรรค์ เคารพความแตกต่าง ร่วมกันสร้างประชาธิปไตย"
พ.ศ. 2499
พ.ศ. 2502
พ.ศ. 2503
พ.ศ. 2504
พ.ศ. 2505
พ.ศ. 2506
พ.ศ. 2508
พ.ศ. 2509
พ.ศ. 2510
พ.ศ. 2511
พ.ศ. 2512
พ.ศ. 2513
พ.ศ. 2514
พ.ศ. 2515
พ.ศ. 2516
พ.ศ. 2517
พ.ศ. 2518
พ.ศ. 2519
พ.ศ. 2520
พ.ศ. 2521
พ.ศ. 2522
พ.ศ. 2523
พ.ศ. 2524
พ.ศ. 2525
พ.ศ. 2526
พ.ศ. 2527
พ.ศ. 2528
พ.ศ. 2529-2531
พ.ศ. 2532-2533
พ.ศ. 2534
พ.ศ. 2535
พ.ศ. 2536-2537
พ.ศ. 2538
พ.ศ. 2539
พ.ศ. 2540
พ.ศ. 2541-2542
พ.ศ. 2543-2544
พ.ศ. 2545
พ.ศ. 2546
พ.ศ. 2547
พ.ศ. 2548
พ.ศ. 2549
พ.ศ. 2550
พ.ศ. 2551
พ.ศ. 2552
พ.ศ. 2553
พ.ศ. 2554
พ.ศ. 2555
พ.ศ. 2556
พ.ศ. 2557
พ.ศ. 2558
พ.ศ. 2559
พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2561
พ.ศ. 2562
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2565
พ.ศ. 2566
พ.ศ. 2567

กดลูกศรเพื่อเลื่อน ◀️ ซ้าย-ขวา ▶️

เจาะ KEY MESSAGE นายกรัฐมนตรีไทยผ่านคำขวัญวันเด็ก

คลิกเพื่อดูสัดส่วนเปอร์เซ็นต์ของ Key Message 👇

จาก 60 คำขวัญ ของ 19 นายกรัฐมนตรี เราสามารถจัด Key Message เป็นกลุ่มใหญ่ ๆ ได้ทั้งหมด 6 กลุ่มด้วยกัน คือ ความคิดสร้างสรรค์ การศึกษา การใช้ชีวิต กฎระเบียบ คุณธรรม ความมั่นคง

หากสังเกตจะเห็นได้ว่า นายกฯ ในช่วงครึ่งหลังจะเน้นคำขวัญวันเด็กไปที่ “ความคิดสร้างสรรค์ การศึกษา และการใช้ชีวิต” พร้อม ๆ กับการเน้นย้ำกฎระเบียบ

ส่วนคุณธรรมและความมั่นคงนั้น จะอยู่ในสัดส่วนที่น้อยลง เมื่อเทียบกับนายกฯ ในช่วงครึ่งแรก เช่น จอมพลแปลก พิบูลสงคราม ที่เน้นย้ำคุณธรรม 100% จากคำขวัญวันเด็กที่ว่า จงบำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อผู้อื่นและส่วนรวม และธานินทร์ กรัยวิเชียร ที่ 100% มุ่งไปที่ความมั่นคง จากคำขวัญวันเด็ก รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ เป็นคุณสมบัติของเยาวชนไทย

ทำไมนายกฯ เลือกที่จะส่งต่อแนวคิดเหล่านี้ ?

หากมองนายกฯ แต่ละยุคผ่านคุณลักษณะเฉพาะของ GENERATION จะทำให้เข้าใจบริบทสังคม พฤติกรรม สไตล์การทำงาน เป้าหมาย และความคาดหวัง ที่แตกต่างกันอย่างชัดเจน

KEYWORD กับนายกฯ แต่ละ GEN


นายกฯ ที่เกิดปี พ.ศ. 2426-2443 หรือช่วงสงครามโลกครั้งที่ 1

นายกฯ ที่เกิดในช่วงนี้ และได้เป็นหนึ่งในผู้คิดค้นคำขวัญวันเด็ก คือ จอมพลแปลก พิบูลสงคราม หรือที่รู้จักกันดีในชื่อว่า จอมพล ป. พิบูลสงคราม

ซึ่ง Gen นี้ มีเพียง “จอมพลแปลก” คนเดียว หากสังเกตจากคีย์เวิร์ดคำขวัญจะเห็นได้ว่า ความคาดหวังจะเน้นไปที่การให้เด็กไทยเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม มีจิตสาธารณะ และรับผิดชอบต่อสังคม

อ่านต่อ

นายกฯ ที่เกิดปี พ.ศ. 2444-2467 หรือเกิดช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 และภาวะเศรษฐกิจทั่วโลกตกต่ำหลังสงคราม

นายกฯ ใน Gen นี้ มีถึง 7 คน โดยภาพรวมจะเห็นได้ว่า พวกเขาคาดหวังให้เด็กไทยมีคุณธรรม ความดี เชิดชูศาสนา และกตัญญูมากที่สุด

อ่านต่อ

นายกฯ ที่เกิดปี พ.ศ. 2468-2488 หรือเกิดช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 และภาวะเศรษฐกิจตกต่ำหลังสงคราม

แม้จะใกล้เคียงกับ Greatest Generation แต่จะมีสิ่งที่แตกต่างเพิ่มเข้ามา คือ ความคาดหวังให้เด็กไทยมีความขยันหมั่นเพียร มานะ และบากบั่น

อ่านต่อ

นายกฯ ที่เกิดปี พ.ศ. 2489-2507 หรือเกิดช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 และภาวะเศรษฐกิจตกต่ำ อีกทั้งเป็นยุคประชากรเกิดมาก เพื่อทดแทนประชากรที่สูญเสีย และเพื่อให้มีกำลังคนมาพัฒนาประเทศ

นายกฯ ใน Gen นี้ จึงคาดหวังให้เด็กไทยมีคุณธรรม ความดี เชิดชูศาสนา และกตัญญูมากที่สุด นอกจากนี้ยังมุ่งเน้นไปที่การศึกษาหาความรู้และขยันหมั่นเพียร

อ่านต่อ

นายกฯ ที่เกิดปี พ.ศ. 2508-2522 หรือเกิดในยุคที่โลกมั่งคั่งแล้ว มีการพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ ๆ เช่น คอมพิวเตอร์ โทรทัศน์ขาว-ดำ และเริ่มมีการควบคุมการเกิดของประชากร

นายกฯ ใน Gen นี้ ซึ่งมีเพียง “ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร” จึงคาดหวังให้เด็กไทยมีระเบียบวินัย อีกทั้งมีความฉลาด เรียนดี มีปัญญา และมีความรู้ เพื่อที่จะสามารถแข่งขันกับประเทศอื่นได้ โดยเฉพาะอาเซียน ที่เป็นหนึ่งในคีย์เวิร์ดของคำขวัญ

อ่านต่อ
นอกจากนี้ หากพิจารณาจาก “คำขวัญวันเด็ก” ควบคู่ไปกับปี พ.ศ. ที่พวกเขาดำรงตำแหน่งนายกฯ จะเห็นได้ว่า มีความสอดคล้องกับสถานการณ์ ณ ขณะนั้น เช่น

ชวน หลีกภัย ที่ ณ ขณะดำรงตำแหน่งนายกฯ ปี พ.ศ. 2541 ได้ให้คำขวัญวันเด็กว่า “ขยัน ประหยัด ซื่อสัตย์ มีวินัย” ซึ่งในช่วงนั้นประเทศไทยได้รับผลกระทบจากวิกฤตเศรษฐกิจต้มยำกุ้ง

ทักษิณ ชินวัตร ที่ ณ ขณะดำรงตำแหน่งนายกฯ ปี พ.ศ. 2548 กับคำขวัญวันเด็กว่า “เด็กรุ่นใหม่ ต้องขยันอ่าน ขยันเรียน กล้าคิด กล้าพูด” สอดคล้องกับนโยบายที่มีการผลักดันในช่วงนั้นอย่างการส่งเสริมการอ่าน และการเรียนรู้นอกห้องเรียน

เศรษฐา ทวีสิน ช่วงปีที่รับตำแหน่ง ทั่วโลกมีรณรงค์และส่งเสริมด้านความเท่าเทียมและความหลากหลายโดดเด่น ก็มีคำขวัญวันเด็กที่มีคำเกี่ยวเนื่อง คือ “มองโลกกว้าง คิดสร้างสรรค์ เคารพความแตกต่าง ร่วมกันสร้างประชาธิปไตย”
Embedded Website

Share This 👇

Facebook
X (Twitter)

Created by
Digital Media Department

Content Creator

Chalee Nawatharadol
Kantida Kunnapatee
Pimtawan Naeprakone
Pitchaya Jaisuya

Graphic and Web Designer

Narongsak Somong
Phuresaphon Jantapoon